BONI's Integritetspolicy

Senast ändrad: 10 mars 2021

Allmänt
BONI värnar om din personliga integritet. Denna datapolicy förklarar hur BONI DESIGN AB (BONI) samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Genom att använda BONI’s tjänster, accepterar du vår datapolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att BONI använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår datapolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla information om dig. 

Information du ger till oss:

Vi samlar in och behandlar information och kommunikation som du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, genomför en beställning på BONI’s webbplats, använder dig av vår support eller på annat sätt har kontakt med BONI.  Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med BONI och för att BONI ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden. 

Detta begränsas till den information som vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden när du använder BONI, vilket är:

Information vi samlar in om dig:

Vi samlar in information om hur du använder våra tjänster, som vilken typ av produkter du tittar på eller interagerar med; funktioner du använder; åtgärder du utför; samt tid, frekvens och varaktighet för dina aktiviteter. Detta inkluderar bland annat följande:

Vad gör vi med din information?
Vi använder den information vi har om dig för att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kommunicera med dig, detta inkluderar:

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Anpassa och förbättra våra tjänster
Vi använder vår information vi har om dig för att anpassa funktioner och innehåll samt för ge förslag till dig i och utanför våra tjänster.

Främja säkerhet

Vi använder den information vi har om dig för att verifiera konton och aktiviteter, upptäcka och förhindra spam och andra oönskade företeelser på BONI. Till exempel använder vi data som vi har om dig för att utreda misstänkta aktiviteter eller överträdelser av våra villkor eller policyer.Rättslig grund: intresseavvägning (BONI har ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster).

Kommunicera med dig om tjänsten

Vi använder den information vi har om dig för att kommunicera med dig om relevant information om våra tjänster och ditt användande av dessa samt meddela dig om våra policyer och villkor. Vidare använder vi din information för att kunna svara dig när du kontaktar oss samt för att utföra kundnöjdhetsundersökningar.Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (BONI har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice genom att meddela om större förändringar i tjänsten eller i villkoren).

Kommunicera med dig om tjänsten

Vi kommer använda informationen för att notifiera dig när något inträffar i systemet som vi bedömer kan vara av intresse för dig. Vi kan även använda informationen till att skicka erbjudanden eller annan marknadsföring av våra tjänster till dig.Rättslig grund: samtycke (som du kan återkalla när som helst via mail till info@boniinterior.com)

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

Hur länge sparas informationen?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

BONI sparar uppgifter om användare i högst 24 månader efter det att användaren senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med BONI.

BONI kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka BONI’s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
BONI kan komma att lämna ut dina uppgifter till samarbetspartners som hjälper oss att leverera och förbättra tjänsten till dig, samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster.

Tredje part som BONI lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en användare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra BONI och BONIs tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till BONIs avtal med dig som användare.

Vi har rätten att ge eventuella annonsörer information om dig för att kunna rikta annonser till dig som passar din information och ditt beteende (med ditt samtycke). Vi tillhandahåller information och innehåll till leverantörer som möjliggör för oss att analysera hur våra tjänster används eller genomföra enkätundersökningar (med ditt samtycke).

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av BONI om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata BONIs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du, under vissa förutsättningar, rätt att få åtkomst till, korrigera, exportera och radera dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot och begränsa viss behandling av dina uppgifter. Det inkluderar:

Datalagring samt inaktivering och borttagning av konto
Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter under tiden du använder våra tjänster och i upp till 36 månader därefter.

När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring eller i enlighet med lagen om handel av begagnade varor, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

När du tar bort ditt konto kommer du inte att kunna återställa den informationen senare. Om du vill ta bort ditt konto kan du när som helst kontakta info@boniinterior.com

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Då BONI är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer BONI att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Kontaktinformation
Om du har frågor om denna policy kan du kontakta oss enligt beskrivningen nedan. 

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för din information är BONI DESIGN AB som är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 559296-9132, som du kan kontakta genom att maila info@boniinterior.com eller per brev på följande adress:

BONI DESIGN AB
Hästhagsvägen 22
182 39 Danderyd 

Kontakta dataskyddsombudet för BONI DESIGN AB.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land. 

info@boni.io
IntegritetspolicyAllmänna villkorOm oss